top of page
Image by Kyrie kim


לוח הזמנים של בית הספר לשחייה

01.09.2023-31.05.2024 :לתקופת ה

נא לשים לב - לוח הזמנים עשוי להשתנות בהתאם לשיקולים שונים של בית הספר לשחייה

ru
bottom of page